TEENUSED


Omastehooldaja asendusteenus Tallinnas.

Pilootprojekt 01.04.2015-31.12.2015.


 • Teenuse eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja vaba aja võimaldamiseks.
 • Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil hooldatava kodus. Teenust saavad omastehooldajad kes ei ole määratud hooldajaks määruse alusel, juhul, kui nende ja nende hooldatavate elukohaandmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
 • Teenus on omastehooldajale ja hooldatavale tasuta. Teenuse eest tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
 • Teenuse osutamise aeg ja maht: Teenuse osutatakse kõigil nädalapäevadel kell 07.00-22.00. Teenus osutatakse ühele isikule korraga minimaalselt 2 tundi. Teenuseosutaja täidab tellimuse maksimaalselt 7-päevase etteteatamise ajaga.
 • Omastehooldaja, hooldatav ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks kolmepoolse lepingu, mille lisana koostatakse hooldusplaan/hoolduskava.


Omastehooldaja koostab klienti tutvustava kirjaliku infomaterjali, milles ta:

 • annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
 • esitab pere- või eriarsti tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta;
 • iseloomustab oma hooldatavat;
 • kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära;
 • kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;
 • selgitab abivahendite kasutamist.


Teenust ei osutata juhul, kui:

 • hooldatav vajab statsionaarset ravi või statsionaarset õendusabiteenust ehk hooldusravi;
 • omastehooldaja või hooldatav on sõltuvuses alkoholist või narkootilistest ainetest;
 • hooldatava käitumine ohustab teda ennast või kolmandaid isikuid;
 • kui hooldatav põeb nakkushaigust
 • kui hooldatava eluruumi tingimused ei võimalda hooldust teostada.