ORGANISATSIOONIST


Tutvustus

Koduhoolduskeskus Certis (KHK Certis) on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik ühendus, mis rakendab enda liikmete ja mõttekaaslaste hoolekandealast professionaalset kompetentsi sotsiaalse heaolu ja valdkonna arendamiseks.

KHK Certis on asutatud eesmärgiga arendada, korraldada ja osutada kvaliteetseid sotsiaalteenuseid (omastehooldaja asendusteenus, tugiisikuteenus, koduteenus) Tallinnas.

KHK Certise üheks lähtealuseks on pakkuda uusi väärtusi loovaid lahendusi ühiskondlikele probleemidele. Laialt on kajastamist leidnud hoolduskoormusega inimeste probleemid seoses töö- ja ühiskonnaelust eemalejäämisega, mis süvendavad vaesust ja vähendavad ühiskonna turvatunnet.


KHK Certis lähtub oma tegevuste planeerimisel ja elluviimisel järgnevatest põhiväärtustest:

  • väärikus ja õigus vabale eneseteostusele – igal inimesel on õigus väärikale elule ja vabale eneseteostusele;
  • isikukesksus – teenuste osutamisel lähtutakse teenuse saaja personaalsetest vajadustest;
  • tulemustele orienteeritus – ühingu kõiki huvipooli rahuldava tulemuse saavutamine;
  • missioonil põhinev juhtimine – ühingu eesmärkide elluviimine parimal võimalikul viisil, lähtudes ühiskonna ootustest ja vajadustest;
  • kestev areng – kvaliteedi tagamine regulaarse planeerimise, teostamise, hindamise ja parendamise kaudu;
  • lisaväärtust loovad koostöösuhted – avatus koostööle, mis tagab ühingu tegevuse järjepidevuse ja kvaliteedi;
  • lähtumine sotsiaaltöö kutse-eetikast – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt välja töötatud ja vastu võetud Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist
  • lähtumine vabaühenduste eetikakoodeksist – Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus
  • inimvara hindamine – ühingu väärtuse loovad tema liikmed ja kaasatud spetsialistid; ühing lähtub oma tegevuste planeerimisel ja teostamisel ühingu tegevusse kaasatud spetsialistide personaalsusest, motiveerides ja toetades nende isiklikku arengut.


KHK Certis põhikiri kinnitati asutamislepinguga 14.08.2014. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kanti KHK Certis 29.08.2014.Visioon

KHK Certis on sotsiaalhoolekande parimaid praktikuid ühendav ja kvaliteetseid sotsiaalteenuseid osutav ühiskonna poolt tunnustatud organisatsioon.Missioon

KHK Certis missioon on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamisega aidata kaasa erivajadustega ja hoolduskoormusega inimeste õigusele vabale eneseteostusele ja õigusele osaleda ühiskonnaelus ning seeläbi suurendada hoolivust ja turvatunnet ühiskonnas.Mittetulundusühingu Koduhoolduskeskus Certis põhikiri


I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Koduhoolduskeskus Certis (edaspidi ühing). Ühing on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2. Ühingu eesmärgiks on sotsiaalhoolekandega seotud ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu ja valdkonna arendamiseks.

1.3. Ühingu tegevuse põhisuundadeks on:

1.3.1.sotsiaalhoolekande arendamine Tallinnas;

1.3.2. hooldusteenust osutavate ja korraldavate praktikute kutsealane ühendamine, toetamine, teadmiste täiendamine;

1.3.3. sotsiaalteenuste arendamine, osutamise korraldamine ja osutamine.

1.4. Eesmärkide saavutamiseks teostab ühing järgmisi tegevusi:

1.4.1. kujundab ühiskonnas positiivset ja mõistvat suhtumist abivajajatesse ja abistajatesse;

1.4.2. väärtustab hoolekandealast tööd;

1.4.3. arendab koostööd teiste samalaadsete ühendustega, riiklike institutsioonidega, kohalike omavalitsustega ja nende allasutustega, eraettevõtetega nii kodu- kui välismaal;

1.4.4. korraldab täiendkoolitusi;

1.4.5. korraldab koduteenuste osutamist, sh eesmärgiga vähendada omastehooldajate hoolduskoormust ja teisi sotsiaalteenuseid;

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3. Ühingu liikmed on kohustatud:

2.3.1. järgima põhikirja sätteid;

2.3.2. tasuma kehtestatud korras liikmemaksu;

2.3.3. järgima oma tegevuses ja käitumises sotsiaaltöö kutse-eetikat.

2.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.5. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.5.1. ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu;

2.5.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;

2.5.3. isik rikub põhikirjas sätestatut;

2.5.4. isik kahjustab oma tegevusega/tegevusetusega olulisel määral ühingut.

2.6 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2. üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3. ühingut juhib ja esindab juhatus;

3.4. juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.5. Ühingu juhatuse pädevusse kuulub:

3.5.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;

3.5.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

3.5.3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

3.5.4. majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;

3.5.5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;

3.5.6. juhatuse liikmed võivad olenevalt ühingu majanduslikust olukorrast saada tasu oma töö eest;

3.5.7. juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5. Juhatuse tegevust korraldab juhataja. Juhataja on juhatuse liige.

3.6. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 14. augustil 2014. aastal


Asutajad:

Jaanika Luus /allkirjastatud digitaalselt/

Ago Luus /allkirjastatud digitaalselt/